Amtel.ee - AUTODE MÜÜGI- JA TEENINDUSETTEVÕTETE EESTI LIIT
   http://www.amtel.ee/ Autode Keretöökodade Alaliit /

KINNITATUD
Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu
üldkoosoleku 09. detsembri  2009.a.
otsusega
 
 
AUTODE MÜÜGI- JA TEENINDUSETTEVÕTETE EESTI LIIT (AMTEL)
 
Autode Keretöökodade Alaliidu põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Autode Keretöökodade Alaliit  (edaspidi Alaliit) on AMTEL-i koosseisus tegutsev vabatahtlik ühendus autode keretöökodade ühiste probleemide lahendamiseks.
1.2. Alaliit on asutatud AMTEL üldkoosoleku otsusega ning on AMTEL osakonna staatuses. Alaliidu asutajaliikmeteks loetakse AMTEL liikmed, kes on esitanud vastava avalduse ja on AMTEL juhatuse poolt loetud vastavateks kehtivatele keretöökodade kvalifitseerimistingimustele. Alaliidu liikmed korraldavad Alaliidu üldkoosoleku Alaliidu juhatuse valimiseks.
1.3. Alaliit ei ole juriidiline isik ega oma arvelduskontot pangas. Rahalisteks tehinguteks võimaldab AMTEL kasutada oma arvelduskontot AMTEL liikmemaksudest laekunud summade arvelt AMTEL juhatusega kokku lepitud osa piires, kooskõlas AMTEL kinnitatud iga-aastase eelarvega.
1.4. Alaliit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, AMTEL-i põhikirjast, AMTEL-i üldkoosoleku otsustest, AMTEL-i aukohtu otsustest, Alaliidu üldkoosoleku ja juhatuse otsustest, käesolevast põhikirjast ning teistest AMTEL-i ja Alaliidu üldkoosoleku poolt kinnitatud õigusaktidest.
1.5. Alaliidu nimi eesti keeles on Autode Keretöökodade Alaliit  (lühendatult AKL) ja
inglise keeles Car Body Repairers Association.
1.6. Alaliidu asukoht on Tallinn, Pärnu mnt 232.

2. Eesmärgid

2.1. Alaliidu tegevuse põhieesmärgiks on liikmete konkurentsivõime tõstmine ning huvide kaitsmine suhetes kolmandate isikutega.
 
2.2. Oma põhieesmärgi saavutamiseks Alaliit:
 
2.2.1 kasutab AMTEL võimalusi tehnoloogia, siseriiklike- ja välissidemete ja erialakoolituse arendamisel ning majandusliku, turundus- ja erialase teabe vahendamisel ettevõtetele;
2.2.2 korraldab koostööd ettevõtete vahel ning ettevõtete ja kodu- ning välismaiste erialaste ja muude ettevõtete, asutuste ning organisatsioonidega;
2.2.3 arendab ühistegevust õppe- ning teadus- ja arendusasutustega;
2.2.4 korraldab nõupidamisi, seminare, ettevõtete külastusi jms. ning nendest osavõttu kodu- ja välismaal;
2.2.5 vahendab liikmetele füüsiliste- ja juriidiliste isikute päringuid ning tellimusi, osalemisvõimalusi rahvusvahelistel seminaridel, konverentsidel, näitustel ja tööstusmessidel.
2.2.6 valmistab AMTEL-le ette Alaliidu huvides kolmandate isikutega sõlmitavate lepingute projektid.

3. Liikmed

3.1. Alaliidu  liikmeteks võivad olla AMTEL liikmed, kelle põhitegevusalade hulka kuulub autode keretöödealaste teenuse osutamine ning kes vastavad Alaliidu juhatuse poolt kinnitatud kvalifitseerimistingimustele. Autode keretööde teenuse osutamine ei pea olema liikme ainsaks või peamiseks tegevusalaks.   
3.2. Alaliidu liikmeks vastuvõtmise otsustab AMTEL juhatus liikme kirjaliku avalduse ja Alaliidu juhatuse kirjaliku nõusoleku alusel kui avaldaja vastab punktis 3.1 kehtestatud tingimustele.
3.3. Alaliidu liikmetel ei ole lisaks AMTEL liikmemaksule eraldi liikmemaksu.

3.4. Liikme õigused:

3.4.1.  Osaleda Alaliidu juhtimises, otsuste ettevalmistamisel ja vastuvõtmisel kõiges Alaliidu tegevust puudutavates küsimustes;
3.4.2. Olla valitud Alaliidu juhatuse või muu organi liikmeks ning võtta osa juhatuse koosolekutest.
3.4.3.   Kasutada Alaliidu majandusalaseid ja organisatsioonilisi teenuseid ning osa võtta korraldatavatest üritustest.
 
3.5. Liikme kohustused:

3.5.1. Võtma aktiivselt osa ja toetama tegevusega Alaliidu poolt korraldatud üritusi.
3.5.2. Tasuma tähtaegselt AMTEL liikmemaksu, millest kaetakse ka põhiosa Alaliidu tegevuskuludest.
3.5.3. Tagama, et Alaliidu liikmete ettevõtetes rakendatavad töösuhted, töötingimused  ja tegevuspraktika oleks vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seadustega, AMTEL põhikirjaga ja ettevõtluseetika põhimõtetega. Vältima tegevust, mis võib otseselt või kaudselt kahjustada AMTEL, Alaliidu ja nende liikmete head mainet kodu- ja välismaal.
3.5.4. Täitma AMTEL-i üldkoosoleku otsusteid, AMTEL-i aukohtu otsusteid, Alaliidu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid, käesolevat põhikirja ning teisi AMTEL-i ja Alaliidu üldkoosoleku poolt kinnitatud dokumente.

3.6. Liikmelisuse lõppemise alused:

3.6.1. juhatuse otsusega liikme vastava avalduse rahuldamisel;
3.6.2. liikme kvalifitseerimistingimustele mittevastavuse ilmnemisel AMTEL-i juhatuse vastavasisulise otsuse alusel;
3.6.3. AMTEL-le vähemalt kahe järjestikuse liikmemaksu tasumata jätmisel või Alaliidule või AMTEL-le kolme liikmemaksu suuruse võlgnevuse tekkimisel AMTEL-i juhatuse otsuse alusel;
3.6.4 juhatuse ettepanekul üldkoosolekust osavõtjate 2/3 häälteenamuse otsusega, kui liige ei täida AMTEL aukohtu otsuseid, AMTEL-i või Alaliidu põhikirja sätteid ja/või mistahes teisi Alaliidu tegevust reglementeerivaid õigusakte vaatamata juhatuse vastavale ettekirjutusele.
3.6.5. Alaliidu liikme tegevuse lõppemise korral.
 
4. Juhtimine ja töökorraldus

4.1. Alaliidu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.
4.2. Üldkoosolekul arutamisele kuuluvad küsimused esitab juhatus. Kui Alaliidu liikmed, soovivad lisada üldkoosoleku päevakorrale lahendamist vajavaid küsimusi, peavad nad küsimused juhatusele kirjalikult teatavaks tegema vähemalt 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
4.3. Korralise üldkoosoleku aja ja koha ning arutamisele kuuluvad küsimused teeb juhatus Alaliidu liikmetele teatavaks kirjaliku kutsega, mis saadetakse Alaliidu liikmele hiljemalt 20 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Erakorralise üldkoosoleku aja ja koha ning arutamisele kuuluva küsimuse teeb juhatus Alaliidu liikmele teatavaks kirjaliku kutsega, mis saadetakse Alaliidu liikmele hiljemalt 8 päeva enne erakorralise üldkoosoleku toimumist.
4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 2/3 Alaliidu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vajalik arv liikmeid, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda 15 päeva jooksul. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata esindatud liikmete arvust.
4.5. Üldkoosoleku juhtimiseks valitakse istungi alguses juhtorgan, kuhu kuuluvad vähemalt kaks isikut: üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

4.6. Üldkoosoleku pädevuses on:

4.6.1. Alaliidu põhikirja vastuvõtmine, muutmine ja täiendamine;
4.6.2. arengukavade ja tegevussuundade  väljatöötamine ja kinnitamine;
4.6.3. Alaliidu juhatuse valimine.
4.6.4. Alaliidu tegevuse lõpetamine, ühinemine või reorganiseerimine;
4.6.5. liikme Alaliidust väljaheitmise otsustamine.
 
4.7. Alaliidu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus mitte harvemini kui üks kord aastas. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud Alaliidu lõpetamisel p.5.1 alusel.
4.8. Alaliidu tegevust juhib üldkoosolekul kolmeks aastaks valitud juhatus. Juhatus valitakse kolmeliikmelisena Alaliidu liikmete seast. Juhatus valib juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe.

4.9. Juhatuse pädevuses on:
 
4.9.1. Alaliidu tegevuse korraldamine juhindudes Alaliidu üldkoosoleku, AMTEL juhtorganite ning üldkoosoleku otsustest;
4.9.2. Alaliidu tegevusest aruandmine AMTEL juhatusele ja Alaliidu üldkoosolekule;
4.9.3. Alaliidu liikmetele täitmiseks kohustuslike ettekirjutuste tegemine liikmete poolt Alaliidu tegevust reguleerivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumise korral;
4.9.4. uute liikmete vastuvõtmine ja liikmelisuse lõpetamine;
4.9.5. Alaliidu üldkoosolekute kokkukutsumine.
 
4.10. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatus mitte harvemini kui üks kord kvartalis.
 
5. Alaliidu lõpetamine, ühinemine, reorganiseerimine

5.1. Alaliidu lõpetamine, ühinemine või reorganiseerimine toimub AMTEL juhatuse otsusega Alaliidu üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt oli 2/3 liikmetest.
 
 
Põhikiri on vastu võetud
AMTEL üldkoosolekul 09. detsembril 2009.a.